VIII. Świadczenia rodzinne


Okres obowiązywania Zasiłek rodzinny na dziecko
do ukończenia 5 roku życia pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
od 01-11-2009 68,00 zł 91,00 zł 98,00 zł
01-09-2006 : 31-10-2009 48,00 zł 64,00 zł 68,00 zł

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
(od 01-11-2009)
Urodzenia dziecka 1 000,00 zł (dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu)
Opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł miesięcznie
Samotnego wychowywania dziecka 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci.
250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-sprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat
80,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5, do 24 lat
Rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł jednorazowo na dziecko
Nauki dziecka poza miejscem zamieszkania 90,00 zł miesięcznie na dziecko (od września do czerwca)
50,00 zł miesięcznie na dziecko jeżeli dojeżdża do szkoły